SEI Daily Update #5

SEI Daily Update #4
July 16, 2019
SEI Daily Update #6
July 18, 2019

SEI Daily Update #5

Locked in to Learning

专心致志地学习

Tập trung vào việc học

Engaged, Excited, Experienced!

全心投入, 充满兴奋的学习体验!

Tham gia, thích thú và trải nghiệm!

At SEI, we believe engaged students are learning students! This year, our faculty is comprised entirely of veteran teachers, who have together set a goal to focus on research-based strategies to maximize engagement for all students. As Ms. Johnson, one of our science teachers, remarked, many of our students come from test-based educational systems. This often means that students have an impressive depth of knowledge, but may not have had the opportunity to see that knowledge in action. Ms. Johnson, Mr. Cochrum, and Mrs. Sveen (our science teachers) therefore prioritize active learning experiences that allow students to see the principles they are learning at work. 

在SEI, 我们有一个说法:全心投入的学生是正在学习的学生!今年,我们的教师团队由经验丰富的教师们组成(每一位老师是在往年教过SEI的),他们共同设定了一个目标,即专注于以研究为基础的课堂教学方法,以最大限度地提高所有学生的参与度。正如我们的一位科学教师Johnson女士所说的,我们的许多学生来自以测试为基础的教育系统(“应试教育”)。这通常意味着学生们具有令人印象深刻的知识深度,但可能没有机会看到知识在实践中的用途。因此,Johnson女士,Cochrum先生和Sveen夫人(我们的科学教师)优先考虑积极的体验式学习经历,让学生看到他们所学的科学原理原则在实际实验中的用途。

Chúng tôi có một câu nói ở đây tại SEI: Học sinh tích cực tham gia các hoạt đông là học sinh đang chủ động học tập! Năm nay, giảng viên của chúng tôi gồm toàn bộ các giáo viên kỳ cựu, những người đã cùng nhau đặt mục tiêu tập trung vào các chiến lược dựa trên nghiên cứu để tối đa hóa sự tham gia cho tất cả học sinh. Như cô Johnson, một trong những giáo viên khoa học của chúng tôi, nhận xét rằng nhiều sinh viên của chúng tôi đến từ các hệ thống giáo dục dựa trên kiểm tra. Điều này thường có nghĩa là sinh viên có kiến ​​thức chuyên sâu, nhưng có thể không có cơ hội thấy kiến ​​thức đó trong thực tế. Do đó, cô Johnson, thầy Cochrum và cô Sveen (giáo viên khoa học của chúng tôi) ưu tiên các trải nghiệm học tập tích cực, cho phép học sinh thấy các nguyên tắc các con đang học tại trại hè. 

These principles also extend to our English classes. Teachers use a variety of techniques to get students talking and working together with others. Mrs. Krogh, for example, begins her class every day with a “circle question” that “moves” around the room as students answer. For vocabulary instruction, Mrs. Reichert likes to use a combination of visual and kinesthetic learning strategies to aid in student retention. For each new word that students learn, the class creates a poster for the “word wall” that includes the word, definition, a picture, and a sentence. The class then also learns a hand motion to use with that word, and then has to make the correct motion as quickly as possible in a fast-paced game of Simon Says! 

 

这些原则也延伸到我们的英语课堂中。教师们使用各种生动的教学方法让学生们与他人交谈和合作。例如,Krogh夫人每天在上课开始时,都会问学生一个问题, 并且要求学生们围成一个圈并且在教室里走动, 相互交流回答问题. 对于词汇教学,Reichert女士喜欢结合使用视觉和触觉相结合的学习策略来帮助学生集中注意力。在她的课上, 学生每学习一个新单词,他们都会为该单词创建一个海报,其中包括单词,定义,图片和句子, 然后贴在“单词墙”上.  然后,在课堂上, 他们还会学习一系列的手部动作, 让学生们把该词汇的含义和触觉联系起来. 最后, 学生们会一起玩 “Simon Says”这个游戏, 让他们在快节奏的游戏中尽快地回忆起正确的手部动作!

Những nguyên tắc này cũng lan rộng đến các lớp học tiếng Anh của chúng tôi. Giáo viên sử dụng nhiều kỹ thuật để giúp học sinh giao tiếp và làm việc cùng với các bạn khác. Chẳng hạn như cô Krogh luôn bắt đầu lớp học của mình mỗi ngày với một câu hỏi và tất các học sinh đều được trả lời theo vòng. Đối với hướng dẫn học từ vựng, cô Wood thích sử dụng kết hợp các chiến lược học tập trực quan và động học để hỗ trợ cho việc duy trì học sinh ôn lại từ mới. Đối với mỗi từ mới mà học sinh học, lớp tạo ra một áp phích dán trên tường, bao gồm từ: định nghĩa, hình ảnh và đặt câu. Sau đó, lớp được học trò chơi sử dụng tay để diễn tả từ đó, và phải thực hiện chuyển động chính xác nhanh nhất có thể trong một trò chơi có nhịp độ nhanh có tên là Simon Says! 

 

Preparing for the Future

为未来做准备

Chuẩn bị cho tương lai

For many of our students, SEI is the first step in a larger journey: pursuing an education in the United States. For students who plan to attend American schools in the fall, SEI offers a specially-designed course. The School Preparation Track prepares students academically, socially, and emotionally for their first year in a high school in the United States.  We simulate the experience of an actual classroom in US schools and teach strategies on how best to succeed in high school and beyond! Mr. Curt Himmelberger, an experienced ELL teacher who was himself an international college student, works to help students refine both their language and socio-emotional skills. They discuss issues big and small, from living with a host family to understanding idioms Americans use in everyday conversations. 

对于我们的许多学生来说,SEI是迈向更远旅程的第一步:那就是美国高中和大学的求学经历。对于计划在秋季上美国初中或高中的学生,SEI提供了特别设计的课程。“学校预备课程”为学生在美高的第一年做好准备, 预备的方向有学业、社交和情绪管理各个方面 。我们模拟美国学校实际课堂的体验,并教授如何在高中以及未来在大学中取得成功的最佳策略! Curt Himmelberger先生是一位经验丰富的ELL老师,他本人曾经也在外国是一名国际大学生,致力于帮助学生提高他们的语言和社交情感技能。他们讨论了大大小小的问题,从与寄宿家庭一起生活到了解美国人在日常谈话中使用的俚语。

Đối với nhiều học sinh của chúng tôi, SEI là bước đầu tiên cho một hành trình lớn hơn, đó là theo đuổi nền giáo dục ở Hoa Kỳ. Đối với những học sinh có dự định theo học các trường ở Mỹ vào năm học tới, SEI cung cấp một khóa học được thiết kế đặc biệt có tên “The School Preparation Track”, nhằm chuẩn bị vững vàng cho năm học đầu tiên tại Hoa Kì của học sinh về học tập, xã hội và cảm xúc. Chúng tôi mô phỏng trải nghiệm của một lớp học thực tế ở các trường học ở Hoa Kỳ và dạy các chiến lược về cách tốt nhất để thành công ở trường trung học và hơn thế nữa! Thầy Curt Himmelberger, một giáo viên ELL có kinh nghiệm là một sinh viên quốc tế, làm việc để giúp học sinh rèn luyện cả ngôn ngữ và kỹ năng cảm xúc xã hội. Họ thảo luận các vấn đề lớn và nhỏ, từ cách sống với một gia đình người bản địa đến việc hiểu các thành ngữ mà người Mỹ sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. 

As one alumnus stated, “SPT helped me build an image of what to expect in the USA! It also helped me learn about the crazy American culture and how to handle different situations, especially situations that we could face in school every day.”

正如一位校友所说,“SPT帮助我了解我在美国求学将遇到的各种情况以及如何应对的方法!它还帮助我了解‘疯狂‘的美国文化以及如何处理不同的情况,特别是我们每天可能在学校面临的情况。“

Một cựu học sinh của chúng tôi cho biết: “School Preparation Track đã giúp tôi xây dựng một bức tranh của những gì tôi mong đợi ở Mỹ! Nó cũng giúp tôi tìm hiểu về văn hóa khác lạ của Mỹ và cách xử lý các tình huống khác nhau, đặc biệt là các tình huống mà chúng ta có thể gặp phải ở trường mỗi ngày.”

Staff Spotlight: Dr. Brenda Vishanoff

员工聚焦:Brenda Vishanoff博士

Nhân viên nổi bật: Tiến sĩ Brenda Vishanoff

In our staff spotlight tonight, we focus on Dr. Brenda Vishanoff. Dr. Vishanoff has worked at Wheaton Academy for 23 years and currently serves as Vice Principal at Wheaton Academy and Executive Director of WA Global Network. Dr. Vishanoff leads our team with her emphasis on excellence for all students. Dr. Vishanoff holds undergraduate and graduate degrees from Johns Hopkins University, master’s degrees from Northwestern University and Aurora University, and a doctorate in Educational Leadership from Northern Illinois University. Brenda has a passion for school leadership, specifically in the area of school governance, developing staff, and caring for students in a cross cultural setting. Brenda and her husband, Bob, their three children, and two international students live in West Chicago, IL.

在今晚我们的员工聚光灯下,我们向大家介绍Brenda Vishanoff博士。 Vishanoff博士在惠顿高中工作了23年,目前担任惠顿高中副校长兼惠顿国际教育联盟执行董事。 Vishanoff博士领导着我们的团队,她强调为所有学生提供最卓越的求学环境和经历。 Vishanoff博士拥有约翰霍普金斯大学的本科和研究生学位,西北大学和奥罗拉大学的硕士学位,以及北伊利诺伊大学的教育领导学博士学位。布兰达热衷于学校领导学,特别是在学校管理,培养教职员工以及在跨文化环境中照顾学生方面。布伦达和她的丈夫Bob、他们的三个孩子和两个国际学生住在伊利诺伊州西芝加哥。

Trong mục nhân viên nổi bật chúng tôi tối nay, chúng tôi sẽ giới thiệu Tiến sĩ Brenda Vishanoff. Tiến sĩ Vishanoff đã làm việc tại Học viện Wheaton trong 23 năm và hiện đang là Phó hiệu trưởng tại Học viện Wheaton và Giám đốc điều hành của WA Global Network. Tiến sĩ Vishanoff là người dẫn đầu của chúng tôi với sự xuất sắc của cô dành cho tất cả các học sinh. Tiến sĩ Vishanoff có bằng đại học và sau đại học của Đại học Johns Hopkins, bằng thạc sĩ tại Đại học Tây Bắc và Đại học Aurora, và bằng tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục của Đại học Bắc Illinois. Cô có một niềm đam mê đối với lãnh đạo nhà trường, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị trường học, phát triển đội ngũ nhân viên và chăm sóc học sinh trong một môi trường văn hóa chéo. Brenda và chồng cô, Bob cùng ba người con và hai học sinh quốc tế đang sống sống ở West Chicago, IL.

Every day during SEI, you will receive a Daily Update by email informing you of what took place throughout the day at SEI – we will share photos, highlight stories, and feature video clips. We hope you look forward to hearing about what is going on daily at SEI! If you would like us to add an email address to the distribution list, please respond to this email.

在SEI期间, 每天,您都会收到一封每日更新,我们会通过电子邮件告知您SEI全天发生的事情 – 我们将分享照片,故事和一些视频剪辑。我们希望您每天期待听到SEI发生的事情!如果您希望我们在分发列表中添加您的电子邮件地址,请回复此电子邮件。

Mỗi ngày trong quá trình diễn ra SEI, bạn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng cách nhận được email thông báo về những gì diễn ra trong suốt cả ngày tại SEI – Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh, câu chuyện nổi bật và các video clip về những gì đang diễn ra hàng ngày tại SEI! Nếu bạn muốn chúng tôi thêm địa chỉ email vào danh sách phân phối, vui lòng trả lời email này.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。