SEI Daily Update #6

SEI Daily Update #5
July 17, 2019
SEI Daily Update #7
July 19, 2019

SEI Daily Update #6

Introducing STEM 

介绍STEM课程

Giới thiệu các khóa học STEM

Knowledge in science, technology, engineering, and math (STEM) can be the key to a successful future. Research shows that by 2027, the number of STEM jobs will grow by 13 percent, with positions in computing, engineering, and advanced manufacturing leading the way (Economic Modeling Specialists International). While the knowledge learned in STEM is often very specialized, the technical skills can be transferred to a variety of careers, particularly in management occupations. Workers going into STEM need critical thinking and technical skills that come with the training.

拥有科学,技术,工程和数学(STEM)知识可以成为未来成功的关键。研究表明,到2027年,STEM工作的数量将增长13%,其中计算,工程和先进制造业方面的职位将占有领先地位(根据经济模型国际专家报道)。虽然在STEM中学到的知识通常非常专业,但其技术技能可以转移到各种职业,特别是在管理职业中。进入STEM的工人需要培训带来的批判性思维和专业技术技能。

Có kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) là chìa khóa để thành công trong tương lai. Nghiên cứu cho thấy đến năm 2027, số lượng việc làm STEM sẽ tăng 13%, với các vị trí sản xuất máy tính, kỹ thuật và tiên tiến dẫn đầu (theo các chuyên gia mô hình kinh tế quốc tế). Mặc dù kiến ​​thức thu được trong STEM thường rất chuyên nghiệp nhưng các kỹ năng kỹ thuật của nó có thể được chuyển sang rất nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là trong các ngành nghề quản lý. Những người bước vào ngành STEM cần tư duy phản biện và kỹ năng kỹ thuật đã được đào tạo bài bản.

At SEI, we believe it is important to offer our students STEM-focused classes; therefore, we offer Exciting Science, Math Matters, Robotics, Building Blocks of Engineering, Physics in Practice and a variety of other STEM-related courses. Good STEM education develops critical thinkers, increases science literacy, and enables the next generation of innovators. STEM activities provide hands-on and minds-on lessons for students. By exposing SEI students to STEM and giving them opportunities to explore STEM-related concepts, many will develop a passion for science, technology, engineering, or math and hopefully pursue a job in a STEM-related field. At SEI, we make STEM classes both fun and interesting where students learn and find new passions. 

在SEI,我们认为为学生提供以STEM为重点的课程非常重要; 因此,我们提供令人兴奋的科学、数学实际问题解答、机器人、工程基础、实践物理和各种其他STEM相关课程。良好的STEM教育培养了拥有批判性思考能力的人,提高了他们的科学素养,并培养下一代的创新者。 STEM活动为学生提供实践和理论课。通过让SEI学生接触STEM理论并让他们有机会探索与STEM相关的概念,许多人将对科学、技术、工程或数学产生热情,并希望在STEM相关领域找到工作。在SEI,我们让STEM课程既生动又有趣,学生可以学习并发现新的学习热情。

Tại SEI, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là cung cấp cho học sinh các lớp học tập trung vào STEM, do đó, chúng tôi cung cấp các lớp như: Khoa học thú vị, Các vấn đề toán học, Robotics, Xây dựng kỹ thuật, Vật lý trong thực hành và một loạt các khóa học khác liên quan đến STEM. Giáo dục STEM tốt thúc đẩy học sinh để có kỹ năng tư duy phản biện, nâng cao trình độ hiểu biết khoa học và giúp đào tạo thế hệ STEM tiếp theo. Các hoạt động STEM cung cấp cho học sinh cả bài học lý thuyết và thực tế. Bằng cách đưa học sinh SEI vào lý thuyết STEM và cho các con cơ hội khám phá các khái niệm liên quan đến STEM, nhiều học sinh sẽ đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học và hy vọng sẽ tìm được công việc trong các lĩnh vực liên quan đến STEM. Tại SEI, chúng tôi tạo ra các khóa học STEM vừa sinh động vừa vui nhộn, để học sinh có thể học hỏi và khám phá sự mới mẻ trong học tập.

Getting Active in Drama Class

积极参与戏剧课

Tham gia tích cực trong lớp kịch nghệ

One of the most popular academic experiences at SEI is Mrs. Abdelmalek’s Improv & Drama class. When not at SEI, Mrs. Abdelmalek enjoys teaching drama at the college level. She brings both expertise and enthusiasm to her SEI classes, which is shared by her students. Improv & drama is a helpful tool for language acquisition. It requires both speaking and listening skills and encourages students to actively participate, leading to greater student engagement and knowledge retention. Students learn new vocabulary words, use creative thinking skills, and build their confidence on a daily basis. By the end of SEI, many students even perform their own self-written scenes in front of the entire student body of SEI! Watching students improve their English skills and confidence in such an exciting way is a true highlight of SEI each year. 

SEI最受欢迎的学术课程之一是Abdelmalek夫人的即兴表演​​和戏剧课程。当不在SEI授课时,Abdelmalek女士热爱她在大学教授戏剧的工作。她为SEI课程带来了专业知识和热情,这是她非常愿意和学生们共享的。即兴表演和戏剧是语言习得的有用工具。它需要口语和听力技巧,并鼓励学生积极参与,从而提高学生的参与度和理解领受力。学生每天学习新词汇,运用创造性思维技巧,建立自信心。到SEI结束时,许多学生甚至在SEI的整个学生面前表演他们自己写的场景表演!看着学生以这种令人兴奋的方式提高他们的英语技能和信心,是SEI每年的真正亮点。

Một trong những chương trình đào tạo phổ biến nhất ở SEI là lớp học kịch nghệ của cô Abdelmalek. Ngoài thời gian ở SEI, cô Abdelmalek yêu thích công việc giảng dạy kịch ở trường đại học. Cô mang đến kiến ​​thức chuyên môn và sự nhiệt tình cho chương trình SEI, điều mà cô rất sẵn lòng chia sẻ với các học sinh. Những màn trình diễn ngẫu hứng và kịch là những công cụ hữu ích để nâng cao khả năng ngôn ngữ. Nó đòi hỏi kỹ năng nói, nghe và khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động, từ đó tăng sự mạnh dạn trong tham gia hoạt động và hiểu biết của học sinh. Học sinh học từ vựng mới mỗi ngày và được sử dụng các kỹ năng tư duy sáng tạo để xây dựng sự tự tin của mình. Đến cuối chương trình SEI, nhiều học sinh thậm chí còn thực hiện các màn trình diễn của riêng mình trước toàn bộ học sinh và thầy cô của SEI! Chứng kiến ​​các học sinh dần cải thiện kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin theo cách thú vị này là điểm nổi bật thực sự ở SEI mỗi năm.

Alumni from Mrs. Abdelmalek’s class shared that the class “helped me to get more confidence,” “helped me to be open and not shy,” “made me braver and helped me make friends,” “taught me that teamwork is important,” and, of course, “helped me with my English.” 

参加过Abdelmalek夫人这堂课的校友分享了以下这些想法, “这门课让我更有信心”,“它帮助我拥有开放的心态而不感到害羞”,“这让我更勇敢,帮助我结交朋友”,“它教会我团队合作很重要”。当然,“这门课帮助我提升了英语。”

Một cựu học sinh lớp học này của cô Abdelmalek đã chia sẻ rằng: “Khóa học này giúp con tự tin hơn. Nó giúp con cởi mở và không cảm thấy nhút nhát còn. Điều này khiến con dũng cảm hơn và giúp con kết bạn dễ dàng. Nó dạy con sự quan trọng của tinh thần đồng đội. Và tất nhiên, khóa học này còn giúp von cải thiện tiếng Anh của mình.”

Staff Spotlight: Mr. Jeff Carlson

员工聚焦:Jeff Carlson先生

Nhân viên nổi bật: Thầy Jeff Carlson

This year SEI is excited to welcome Mr. Jeff Carlson as an RTA. Mr. Carlson shares something interesting in common with many of our students: he spent two years in Guangzhou, China! He has happy memories of his time there and enjoyed meeting many Chinese people, learning more about Chinese culture, and eating lots of good food. Mr. Carlson was drawn to SEI to spend time with students in such a positive environment, and particularly enjoys spending time with students in clubs and other activities. In his free time, you can find him playing basketball, going on bike rides, and hiking. In the future, he plans to pursue a career in government and nonprofit work and will spend next year in Washington D.C. as part of a year-long leadership development program. We are glad to have Mr. Carlson on our team!  

今年在SEI,我们很高兴欢迎Jeff Carlson先生担任RTA。卡尔森先生与我们的许多学生分享了一些有趣的东西:他在中国广州度过了两年!他在那里度过了美好的时光,并且留下了美妙的回忆。他很高兴见到了许多中国人,更多地了解中国文化,吃了很多美食。卡尔森先生最喜爱SEI的一点就是有机会和同学们一起度过有积极意义的时光,他特别喜欢和学生一起在社团和其他活动中度过。在空闲时间,你可以找到他打篮球,骑自行车和徒步旅行。在未来,他计划从事政府和非营利性工作。明年他将前往去华盛顿特区,参与为期一年的领导力项目,在那里生活和居住。我们很高兴卡尔森先生加入我们的团队!

Năm nay tại SEI, chúng tôi rất vui mừng khi có thầy Jeff Carlson là RTA. Thầy Carlson đã chia sẻ một số điều thú vị với nhiều học sinh của chúng tôi: Thầy đã dành hai năm tại Quảng Châu, Trung Quốc! Thầy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đó, và có nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Thầy rất vui khi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc để tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc và đồ ăn của họ. Thầy Karlsson được SEI lựa chọn là người luôn dành thời gian với học sinh để chia sẻ về những điều yêu thích các học sinh đã được trải nghiệm. Trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể tìm thấy thầy Carlson chơi bóng rổ, đi xe đạp và đi bộ đường dài. Trong tương lai, thầy có kế hoạch tham gia vào tổ chức chính phủ và phi lợi nhuận. Năm tới, thầy sẽ chuyển đến Washington, DC để tham gia vào chương trình lãnh đạo trong khoảng thời gian một năm. Chúng tôi rất hài lòng khi có thầy Carlson trong nhóm của chúng tôi!

Every day during SEI, you will receive a Daily Update by email informing you of what took place throughout the day at SEI – we will share photos, highlight stories, and feature video clips. We hope you look forward to hearing about what is going on daily at SEI! If you would like us to add an email address to the distribution list, please respond to this email.

在SEI期间, 每天,您都会收到一封每日更新,我们会通过电子邮件告知您SEI全天发生的事情 – 我们将分享照片,故事和一些视频剪辑。我们希望您每天期待听到SEI发生的事情!如果您希望我们在分发列表中添加您的电子邮件地址,请回复此电子邮件。

Mỗi ngày trong quá trình diễn ra SEI, bạn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng cách nhận dược email thông báo về những gì diễn ra trong suốt cả ngày tại SEI – Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh, câu chuyện nổi bật và các video clip về những gì đang diễn ra hàng ngày tại SEI! Nếu bạn muốn chúng tôi thêm địa chỉ email vào danh sách phân phối, vui lòng trả lời email này.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。