SEI Daily Update #10

SEI Update #9
July 21, 2019
SEI Daily Update #11
July 23, 2019

SEI Daily Update #10

Reflecting and Relaxing

回顾和休息

Phản hồi và thư giãn

SEI Attends Western Church 

SEI出席西式教会

SEI tham dự nhà thờ phương Tây

As part of the immersive English and cultural experience at SEI, students had an opportunity to visit an American church located right across from the CBU campus with their teachers and RTAs. Many students dressed in their “Sunday best,” shook hands and talked with people from the local community, expanded their English vocabulary, and experienced  elements of a typical American church service. After church, students headed back to the CBU dining hall to have a delicious Sunday brunch meal. 

作为SEI沉浸式的语言和文化体验的一部分,学生们有机会和所有的老师和RTA一起参观位于CBU校园对面的美国教堂。学生们穿着周日最好的服装,与当地社区中的人们见面和交流,并且有机会扩大了他们的英语词汇,并体验了典型的美国教会的元素。在离开教堂之后,学生们回到CBU餐厅享用美味的周日早午餐。

Là một phần của trải nghiệm thực tế tại SEI, học sinh đã có cơ hội đến thăm nhà thờ ở Mỹ, nằm gần khuôn viên CBU với tất cả các giáo viên và RTA. Các học sinh tự chọn trang phục đẹp nhất cho ngày Chủ nhật, gặp gỡ, giao tiếp với người bản địa, và có cơ hội mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh cũng như trải nghiệm tất cả các yếu tố của một nhà thờ Mỹ điển hình. Sau khi rời nhà thờ, các học sinh trở lại phòng ăn ở CBU để thưởng thức bữa trưa chủ nhật ngon miệng.

Relaxing by the Pool

在游泳池旁放松

Thư giãn bên hồ bơi

In the afternoon, students had an opportunity to rest and relax in the dorms, catch up on laundry, and call friends and family members. Many students also enjoyed splashing and swimming in the CBU pool with the RTAs and teachers to cool off from the heat. Several students learned how to dive from RTAs with swimming experience, while others raced each other across the pool and learned new pool games. 

下午,学生们有机会在宿舍休息和放松,洗衣服,并打电话给朋友和家人。许多学生也喜欢在CBU游泳池中玩耍和游泳,和RTA和老师们一起在炎热的天气里消暑。一些学生向游泳经验丰富的RTA学习如何潜水,而其他学生则在游泳池中相互比赛,并学习新的游戏。

Vào buổi chiều, học sinh có cơ hội nghỉ ngơi và thư giãn trong ký túc xá, giặt quần áo, và gọi cho bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình. Nhiều học sinh cũng đã chọn đi bơi ở bể bơi CBU với các RTA. Một số học sinh đã được học cách lặn từ RTA với kinh nghiệm trong bơi lội, trong khi các bạn khác đua nhau băng qua hồ bơi và học các trò chơi dưới nước mới.  

A recent study done by a psychology professor at the University of Illinois shows that well-rested students tend to perform better in academics compared to students that study for a prolonged period of time without breaks. Making sure students at SEI have ample free time on the weekends to rest and relax is important for balancing their fast-paced weekday class schedules. 

伊利诺伊大学心理学教授最近进行的一项研究表明,与长时间不间断学习的学生相比,休息良好的学生往往在学术上表现更好。确保SEI的学生在周末有充足的空闲时间休息和放松,这对平衡他们快节奏的平日课程安排非常重要。

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi một giáo sư Tâm lý học tại Đại học Illinois cho thấy những học sinh được nghỉ ngơi tốt có xu hướng học tập tốt hơn so với những học sinh học trong một thời gian dài mà không nghỉ. Hãy chắc chắn rằng học sinh SEI có thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn vào cuối tuần, điều này rất quan trọng để cân bằng lịch trình trong tuần của các con.

Other Exciting Photos