SEI Daily Update #11

SEI Daily Update #10
July 22, 2019
SEI Daily Update #12
July 24, 2019

SEI Daily Update #11

Immersive, Authentic Learning

身临其境,纯正地学习

Học tập chân thực

Field Trip Fun

实地考察乐趣

Chuyến đi thực địa thú vị

In addition to experiencing the American classroom, it is also important for students to learn in different ways outside of the classroom. SEI teachers plan field trips as a way to help the students grow in their understanding of American culture. During English class, students and teachers visited the local Stater Brothers grocery store and were given a full tour of the entire store, including the meat market, produce section, inventory stocking, and customer service desk. Taking students out of their comfort zones is a great way to practice English. Students also are better able to retain vocabulary that is learned in context, since it demonstrates the necessity of learning vocabulary in order to function well in different scenarios. 

除了体验美国课堂外,学生在课堂以外以不同方式学习也很重要。 SEI老师设计了许多实地考察,以帮助学生增进对美国文化的理解。在英语课堂上,学生和老师参观了当地的Stater Brothers杂货店,并对整个商店进行了全程参观,包括肉类市场,农产品部分,库存存货和客户服务台。是一个让学生走出自己的舒适区是练习英语的好方法。学生也能更好地理解在语境中学习到的词汇,因为它证明了学习词汇的必要性,以及在不同的场景中的不同使用方法。

Ngoài việc trải nghiệm lớp học ở Mỹ, điều quan trọng nhất đối với học sinh là thực hành theo những cách khác nhau bên ngoài lớp học. Giáo viên của SEI đã lên kế hoạch cho các chuyến đi thực địa như một cách giúp học sinh phát triển sự hiểu biết về văn hóa Mỹ. Trong giờ học tiếng Anh, học sinh và giáo viên đã được ghé thăm cửa hàng tạp hóa Stater Brothers, một cửa hàng tại địa phương và được tham quan đầy đủ toàn bộ cửa hàng, bao gồm chợ thịt, khu sản xuất, kho dự trữ và khu dịch vụ khách hàng. Đưa học sinh ra khỏi vùng thoải mái của các con là một cách tuyệt vời để thực hành tiếng Anh. Học sinh cũng có khả năng ôn lại từ vựng đã được học trong các ngữ cảnh khác nhau, qua đó thể hiện sự cần thiết của việc học từ vựng để có thể giao tiếp tốt trong các tình huống khác nhau. 

Growing Writers 

成长中的作家

Phát triển khả năng viết

SEI teachers are committed to the four pillars of literacy – reading, writing, speaking, and listening – and to guiding students’ growth in each area with research-based strategies. It’s always fascinating to see how student skills emerge with practice! One of the most effective ways to practice writing is writing to an authentic audience. In this model, students have a relevant writing purpose, and write knowing a real person (or group) will read what they write. This approach increases student motivation and engagement and helps students refine elements such as tone and diction. 

SEI老师们致力于提高语言学习的四大支柱 – 阅读,写作,口语和听力 – 并通过以研究为基础的学习策略,指导学生在每个领域中的成长。当老师们见到学生们技能如何随着练习而提高,这总是令人备受鼓舞的时刻!练习写作最有效的方法之一是写信给真实的观众。在这个教学模式中,学生有目的地写作,写给某一个真是的人或者知道这个人或小组成员会读他们写的东西。这种方法可以提高学生的学习动机和参与度,并帮助学生了解如何在写作中运用适当的语气和词汇等元素。

Giáo viên của SEI cam kết dạy học với bốn trụ cột của văn học – đọc, viết, nói, và nghe – bên cạnh đó là cho học sinh hướng dẫn để phát triển ở mỗi lĩnh vực với các chiến lược dựa trên nghiên cứu thực tế. Và thật thú vị khi thấy các kỹ năng của học sinh được xuất hiện trong thực tiễn! Một trong những cách hiệu quả nhất để thực hành kĩ năng viết là viết cho các khán giả đích thực. Trong mô hình này, học sinh cần có mục đích viết rõ ràng, viết và biết rằng sẽ có người (hoặc nhóm) sẽ đọc những gì họ viết. Cách tiếp cận này làm tăng động lực và sự tham gia của học sinh, giúp các con tinh chỉnh các yếu tố như giọng điệu và lời lẽ. 

This approach is practiced consistently in many SEI classes, from Core English to Communications. Students in Ms. Wood’s intermediate English class write letters, create newspapers, and deliver handwritten thank you notes to SEI staff members. Connecting writing with positive, affirming social experiences further motivates students as they hone their writing skills. 

这种方法在许多SEI课程中始终如一地实施,从核心英语到语言交流课程。在伍德女士的中级英语课程中,学生写信,创建报纸,并向SEI工作人员提供手写的感谢信。将写作与积极的,肯定的社交体验联系起来,这进一步地激发学了生磨练写作技巧的渴望。

Cách tiếp cận này được thực hiện đồng nhất trong nhiều lớp ở SEI, từ lớp tiếng Anh đến lớp học Giao tiếp. Học sinh trong lớp tiếng Anh trung cấp của cô Wood được viết thư, tạo báo và gửi thư viết tay cảm ơn tới các nhân viên ở SEI. Kết nối việc viết với những kinh nghiệm xã hội thực tế và tích cực đã thúc đẩy học sinh hơn trong việc trau dồi kỹ năng viết của mình. 

Staff Spotlight: Ms. Katelyn Johnson

员工聚焦:Katelyn Johnson女士

Nhân viên nổi bật: Cô Katelyn Johnson

SEI is pleased to welcome back our longest-serving teacher, Ms. Katelyn Johnson! Ms. Johnson, who teaches Exciting Science and Chemistry of Colors, is well-known among SEI students for her enthusiasm and the obvious joy she finds in teaching and her students. As a full-time science teacher at Wheaton Academy with plans to pursue higher education in administration, Ms. Johnson is an expert in her subject material – and it shows! The combination of her expertise, passion, and creativity make for classes that students often describe as a highlight of SEI. Ms. Johnson also met many SEI students earlier this year during her first trip to China! She loved experiencing a new culture and connecting with many new students – many of whom are thrilled to be taking her class now! 

SEI很高兴欢迎任职时间最长的老师Katelyn Johnson女士今年继续回到这里!教授“令人兴奋的科学”和“化学的色彩” 这两门课的约翰逊女士,因其热情和她对教学和学生的喜爱,在SEI学生中广为人知。作为惠顿高中的全职科学教师,她正在攻读高等教育管理硕士,约翰逊女士是 她所教授的学习的专家,这一点显而易见!她的专业知识,激情和创造力的结合,让很多学生经常将其描述为SEI的一个亮点。约翰逊女士在今年的早些时候也第一次访问了中国, 并且会见了许多SEI学生!她喜欢体验新文化并与许多新生联系 – 现在很多人都很高兴能够上她的课!

SEI rất vui mừng chào đón sự trở lại của giáo viên đã làm việc lâu năm nhất tại SEI, cô Katelyn Johnson! Cô Johnson, người giảng dạy môn Khoa học vui và Hóa học màu sắc tại SEI, nổi tiếng với các học sinh SEI vì sự nhiệt tình và niềm vui luôn được tìm thấy trong những tiết dạy của mình. Là một giáo viên khoa học tại Học viện Wheaton với kế hoạch theo đuổi quản trị giáo dục, cô Johnson là một chuyên gia về môn học của mình – và điều đó được thể hiện rất rõ ràng! Sự kết hợp giữa chuyên môn, niềm đam mê và sự sáng tạo của cô ấy tạo nên những lớp học mà học sinh thường mô tả như một điểm nhấn của SEI. Cô Johnson cũng đã gặp nhiều học sinh SEI vào đầu năm nay trong chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc! Cô đã rất thích khi được trải nghiệm nền văn hóa mới và kết nối với nhiều học sinh ở Trung Quốc – nhiều học sinh trong số đó đang rất háo hức được tham gia lớp học của cô!

Every day during SEI, you will receive a Daily Update by email informing you of what took place throughout the day at SEI – we will share photos, highlight stories, and feature video clips. We hope you look forward to hearing about what is going on daily at SEI! If you would like us to add an email address to the distribution list, please respond to this email.

在SEI期间, 每天,您都会收到一封每日更新,我们会通过电子邮件告知您SEI全天发生的事情 – 我们将分享照片,故事和一些视频剪辑。我们希望您每天期待听到SEI发生的事情!如果您希望我们在分发列表中添加您的电子邮件地址,请回复此电子邮件。

Mỗi ngày trong quá trình diễn ra SEI, bạn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng cách nhận dược email thông báo về những gì diễn ra trong suốt cả ngày tại SEI – Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh, câu chuyện nổi bật và các video clip về những gì đang diễn ra hàng ngày tại SEI! Nếu bạn muốn chúng tôi thêm địa chỉ email vào danh sách phân phối, vui lòng trả lời email này.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。