SEI Update #13

SEI Daily Update #12
July 24, 2019
SEI Daily Update #14
July 26, 2019

SEI Update #13

Preparing for the Future, Learning from the Past

为未来做准备,从过去的经验中学习

Chuẩn bị cho tương lai, học hỏi từ kinh nghiệm quá khứ

Learning Life Skills

学习生活技能

Học kỹ năng sống

With each passing day, students are improving their understanding of the English language, growing in their knowledge of American culture, and building lasting relationships with friends and teachers. One of the ways that students are growing at SEI is in their ability to understand and implement life skills. Life skills are vital for students to learn, especially those studying in a cross-cultural environment. 

随着时间的流逝,学生们正在提高对英语的理解,增强对美国文化的了解,并与朋友和老师建立持久的关系。学生在SEI成长的领域之一是他们理解和实施良好生活技能的能力。生活技能对学生学习至关重要,特别是对于在跨文化环境中的学生. 

Với mỗi ngày trôi qua, học sinh được cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa Mỹ, và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với bạn bè và giáo viên của mình. Một trong những cách để giúp học sinh trưởng thành tại SEI là để học sinh phát triển theo cách của riêng mình và trau dồi kỹ năng sống. Học kỹ năng sống là việc cần thiết cho học sinh, đặc biệt là đối với những học sinh đang học tập trong một môi trường đa văn hóa. 

At SEI, many students choose to take one of our life skills courses to help them learn practical tips for their everyday lives. Topics of the class include health and hydration, etiquette, critical thinking, social interaction skills, teamwork, and situational role-playing. For example, today students learned about different worldviews through an activity with balloons. SEI students are enjoying learning practical tools in the classroom that will help them to have a successful future.

在SEI,许多学生选择参加我们的生活技能课程,以帮助他们学习日常生活的实用技巧。课程主题包括健康、礼仪、批判性思维、社交互动技巧、团队合作和情境角色扮演。例如,今天学生通过有趣的气球活动了解不同的世界观。 学生喜欢在课堂上学习实用的工具,因为这将有助于他们拥有成功的未来。

Tại SEI, nhiều học sinh đã lựa chọn tham gia vào khóa học kỹ năng sống của chúng tôi, khóa học này sẽ giúp học sinh trau dồi các kỹ năng thực tế của cuộc sống hàng ngày. Các chủ đề học tập bao gồm: sức khỏe, phép lịch sự, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp xã hội, tinh thần đồng đội và tình huống nhập vai. Ví dụ, học sinh được học cách nhìn ra thế giới theo cách của riêng mình qua hoạt động với bóng bay. Học sinh tại SEI rất thích thú trong việc học tập qua các phương pháp thực tế, qua đó giúp các con có một tương lai thành công và vững bền.

Experiential Learning: A Recipe for Success!

体验式学习:成功的秘诀!

Học tập dựa trên kinh nghiệm: Bí quyết để thành công!

Research tells us that one of the best ways to help students learn a new language is to apply their skills in an authentic context. English teachers Mrs. Reichert and Mrs. Cochrum applied this principle today in a collaborative activity between their two classes of Core English. Students worked together to read and follow a recipe to bake brownies, complete with tasty mix-ins of their choice. This activity combines several vital skills for language development: reading instructions, following a sequence of events, communicating with a partner, and interpreting language in context. Students were also able to practice many of the “soft skills” that SEI and American employers value: interpersonal collaboration, confident communication, and application of skills. This activity also includes a built-in reward: delicious dessert!

研究告诉我们,帮助学生学习新语言的最佳方法之一是在真实的语境中运用他们的技能。英语教师Reichert女士和Cochrum女士今天在这两个核心英语课程之间的合作活动中应用了这一原则。学生们一起阅读并遵循食谱来烘烤布朗尼蛋糕,并加入他们选择的美味混合物。该活动结合了语言发展的几项重要技能:阅读说明,遵循每个步骤,与合作伙伴沟通,以及在语境中解释语言。学生们还能够练习在SEI和美国雇主所重视的许多“软技能”:人际协作,自信沟通和快速应用学校的技能。这个活动还包括一项内置的奖励,那就是美味的甜点!

Một nghiên cứu đã cho chúng tôi thấy rằng: Một trong những cách tốt nhất để giúp học sinh học một ngôn ngữ mới là sử dụng kỹ năng của họ trong một bối cảnh thực tế. Cô Reichert và cô Cochrum là hai giáo viên tiếng Anh, hiện nay đang áp dụng nguyên tắc này trong các hoạt động hợp tác ở hai lớp tiếng Anh cốt lõi. Các học sinh được làm việc cùng nhau để đọc và làm theo các công thức để nướng bánh. Hoạt động này là sự kết hợp giữa một số kỹ năng quan trọng của việc phát triển ngôn ngữ như: Đọc theo hướng dẫn, làm theo từng bước, giao tiếp với các bạn cùng nhóm, cũng như một ngôn ngữ giải thích được đặt theo ngữ cảnh. Tại SEI, học sinh cũng được thực hành các kỹ năng mềm có giá trị, được đánh giá bởi nhiều nhà tuyển dụng tại Mỹ như: Sự hợp tác giữa các cá nhân, sự tự tin và kĩ năng giao tiếp, cách ứng dụng các kỹ năng vào đời thực. Hoạt động làm bánh và học này cũng bao gồm một phần thưởng thú vị: Đó là học sinh được thưởng thức một món bánh ngon miệng!

Staff Spotlight: Ms. Britta Cassel

员工聚焦:Britta Cassel女士

Nhân viên nổi bật: Cô Britta CasselThis year, Ms. Britta Cassel has returned to SEI for her third year as an RTA! Ms. Cassel is an alumna of Wheaton Academy, where she was able to develop friendships with many of the international students there. These friendships led her to work at SEI, where she enjoys caring for and mentoring students as well as learning more about their home cultures.

今年,Britta Cassel女士作为RTA第三年回归SEI! Cassel女士是惠顿高中的校友.  在她工作的地方, 她有机会与许多国际学生建立良好的友谊。这些友谊促使她回到SEI工作,在这里她喜欢照顾和指导学生,以及更多地了解他们的家庭文化。

Năm nay, cô Britta Cassel quay trở lại SEI lần thứ ba với vai trò là RTA! Cô Cassel là cựu học sinh của học viện Wheaton – nơi mà cô đã có nhiều cơ hội để làm quen và xây dựng tình bạn với nhiều học sinh quốc tế. Những tình bạn với học sinh quốc tế đó đã đưa cô đến với công việc tại SEI, nơi cô có thể chăm sóc và hướng dẫn các học sinh cũng như tìm hiểu về nhiều nền văn hóa khác nhau.

In the fall, Ms. Cassel will return to Wheaton College for her senior year of university. After graduation, her goal is to become a first grade teacher and to meet the needs of each of her students as they develop the fundamentals of reading and writing. We know that these future students will be lucky to have a teacher as caring and committed as Ms. Cassel!

秋天,Cassel女士将回到惠顿大学完成最后一年的学业。毕业后,她的目标是成为一年级的老师,满足每个学生的需求,为他们发展阅读和写作的基础。我们知道,这些未来的学生将非常幸运, 因为他们会有一位像Cassel女士那样热爱孩子和工作的老师!

Vào mùa thu, cô Cassel sẽ trở lại trường Cao đẳng Wheaton để hoàn thành năm học cuối của mình. Sau khi tốt nghiệp, mục tiêu của cô là trở thành một giáo viên lớp một và cô mong cô có thể đáp ứng các nhu cầu của mỗi học sinh trong việc phát triển khả năng đọc và viết cơ bản. Chúng ta biết rằng các học sinh trong tương lai của cô sẽ rất may mắn, vì chúng được dạy học bởi một giáo viên với tình yêu dành cho trẻ em như cô Cassel!

Other Exciting Photos

Every day during SEI, you will receive a Daily Update by email informing you of what took place throughout the day at SEI – we will share photos, highlight stories, and feature video clips. We hope you look forward to hearing about what is going on daily at SEI! If you would like us to add an email address to the distribution list, please respond to this email.

在SEI期间, 每天,您都会收到一封每日更新,我们会通过电子邮件告知您SEI全天发生的事情 – 我们将分享照片,故事和一些视频剪辑。我们希望您每天期待听到SEI发生的事情!如果您希望我们在分发列表中添加您的电子邮件地址,请回复此电子邮件。

Mỗi ngày trong quá trình diễn ra SEI, bạn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng cách nhận dược email thông báo về những gì diễn ra trong suốt cả ngày tại SEI – Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh, câu chuyện nổi bật và các video clip về những gì đang diễn ra hàng ngày tại SEI! Nếu bạn muốn chúng tôi thêm địa chỉ email vào danh sách phân phối, vui lòng trả lời email này.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。