SEI Daily Update #15

SEI Daily Update #14
July 26, 2019
SEI Daily Update #16
July 28, 2019

SEI Daily Update #15

Talented and Confident

才艺和自信

Tài năng và sự tự tin

The SEI Talent Show

SEI 才艺表演

Chương trình tài năng SEI

One of the most anticipated events at SEI each year is the SEI Talent Show. This two-act, high-energy talent show features a variety of performances from the staff members and students. This year we had strong participation in the talent show, with a total of 11 acts performing, including a surprise performance from the SEI teachers. Additionally, the show hosts – Ms. Johnson, Mrs. Sveen, and Mr. Abline – brought humor to the evening with their short interludes in between acts. Students enjoyed watching the hosts perform SEI-themed skits and parodies. 

SEI 才艺表演是是SEI每年最令人期待的活动之一。这个表演分为两个部分, 许多的SEI工作人员和同学们都奉上了高质量的精彩的演出.今年我们参加了才艺表演,共有11个节目,其中包括SEI老师的惊喜表演。此外,节目主持人 – Ms. Johnson, Mrs. Sveen, and Mr. Abline – 为我们在每个节目之间带来幽默的评论。学生们非常喜欢观看主持人以SEI为主题的短剧和模仿。

Một trong những sự kiện được mong đợi nhất tại SEI mỗi năm là SEI Talent Show. Buổi biểu diễn được chia thành hai phần, nhiều nhân viên và học sinh của SEI đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời và chất lượng. Năm nay chúng tôi có rất nhiều các tiết mục đặc sắc tham gia chương trình tài năng này, tổng cộng có 11 tiết mục, bao gồm cả các màn trình diễn bất ngờ của các giáo viên SEI. Ngoài ra, người dẫn chương trình – Ms. Johnson, Mrs. Sveen, and Mr. Abline – đã mang đến cho chúng tôi những bình luận hài hước giữa mỗi tiết mục. Học sinh đã có một buổi tối thú vị khi được xem các vở kịch ngắn và những bài nhảy theo chủ đề về SEI.

The talent show is a great way for students to showcase their confidence and ability to perform in English in front of a large audience. This year we are extremely proud of the quality of talent at the show and the boldness of our students. The staff and students thoroughly enjoyed cheering on each act and watching students overcome their fears on the Wallace Theatre stage.

才艺表演是学生在大量观众面前展示自信和能力的英语表演的好方法。今年,我们为舞台上同学们的素质和他们的信心感到无比自豪。工作人员和学生们非常享受每一个节目结束之后欢呼,并有机会看到学生在舞台上克服自己恐惧。

Chương trình tài năng là một cách tốt để học sinh có cơ hội thể hiện sự tự tin và khả năng nghệ thuật trước đông đảo khán giả. Năm nay, chúng tôi vô cùng tự hào về chất lượng tiết mục của các học sinh và sự tự tin khi đứng trên sân khấu của các con. Các thầy cô và học sinh rất tích cực cổ vũ sau khi mỗi tiết mục kết thúc và bên cạnh đó chúng tôi đã có cơ hội thấy các học sinh vượt qua sự lo lắng của mình khi biểu diễn trên sân khấu.

Finishing Strong 

圆满的结束

Kết thúc thành công

As the end of classes and tomorrow’s Celebration of Learning approach, many students have begun reflecting on all they have accomplished in their classes over the last two weeks. It can be strange to remember that many of the students who confidently performed this evening arrived as nervous students only a few short days ago! Our students have worked so hard in the immersive educational environment here at SEI, and as a staff, we could not be more proud of their progress. Teachers are eagerly anticipating students’ final projects and presentations tomorrow, and RTAs are excited to begin the active learning portion of the SEI experience on Sunday! 

作为课程的结束和明天的SEI结业庆典方式,许多学生已经开始反思过去两周他们在课堂上所取得的成绩。很难想象,许多在今天晚上自信地表演的学生在短短几天前只是非常紧张,手足无措的新生学生!我们的学生在SEI的沉浸式教育环境中努力工作,作为一名员工,我们不能为他们的进步感到自豪。教师们热切期待明天学生的最终项目和演讲,并且RTA很高兴能够在周日开始SEI积极体验式学习部分!

Khi kết thúc khóa học và lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày mai tại SEI, nhiều học sinh đã bắt đầu có những suy nghĩ về những thành tích các con đạt đươc trong hai tuần qua. Thật khó để tưởng tượng rằng nhiều học sinh đã biểu diễn tự tin tối nay, chỉ là một vài ngày trước, các con đã rất lo sợ về việc phải biểu diễn trước đông khán giả! Học sinh của chúng tôi đã học tập rất chăm chỉ trong môi trường giáo dục thực tế của SEI. Là giáo viên, chúng tôi không thể không tự hào về sự tiến bộ của học sinh. Các giáo viên đang rất háo hức chờ đợi tới dự án cuối cùng để lắng nghe học sinh thuyết trình vào ngày mai, và các RTA cũng vui mừng vì chúng ta sẽ bắt đầu tuần Du lịch học tập trải nghiệm của SEI vào Chủ nhật!

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。

Other Exciting Photos