SEI Daily Update #16

SEI Daily Update #15
July 27, 2019
SEI Daily Update #17
July 29, 2019

SEI Daily Update #16

Celebrating Student Growth

庆祝学生成长

Kỉ niệm sự trưởng thành của học sinh

Classes Come to an End 

课程结束

Ngày học cuối cùng

Today was a day of celebration in the classroom as students reflected and presented on their progress throughout SEI. This kind of reflection on progress to a goal is particularly helpful to students: evaluating what has worked well in the past better prepares students to be successful in the future. Students expressed pride, gratitude, and joy overall they have accomplished in just two short weeks. Many spoke today in final presentations about making new friends, learning about new cultures, strengthening their speaking skills, and feeling and acting with increased confidence. 

今天是SEI课程结束的一天,学生们有机会展示了他们在整个SEI取得的进步。这种对目标进展的反思对学生特别有帮助:评估过去取得的经验可以更好地帮助学生在未来取得成功。学生们对他们在短短两周内取得的成绩感到骄傲,感激和喜悦。许多人今天在最后的演讲中谈到了如何结交新朋友,了解新文化,增强演讲技巧,以及增强自信的感觉。

Hôm nay là ngày kết thúc của khóa học SEI, học sinh đã có cơ hội thể hiện những gì mình đã đạt được trong suốt hai tuần tại SEI. Sự phản chiếu về tiến độ này đối với các mục tiêu của học sinh là đặc biệt hữu ích vì chúng đánh giá sự quan trọng của kinh nghiệm đã đạt được trong quá khứ có thể giúp học sinh thành công trong tương lai. Các học sinh đã rất tự hào, hạnh phúc và biết ơn đối với những thành tựu của mình trong hai tuần. Hôm nay, nhiều học sinh đã chia sẻ cách để có những người bạn mới, tìm hiểu về một nền văn hóa mới, cách nâng cao kỹ năng thuyết trình, và tăng cường sự tự tin trong bài phát biểu trước đám đông.

Expressing Gratitude

Bày tỏ lòng biết ơn 

The SEI teachers and some of our support staff will be headed home in the morning. Because the teachers will not be attending the Active Learning Travel Weeks, many students took the opportunity to say thank you to each teacher, and snap a photo or two before they officially said goodbye. Expressing gratitude is an important skill that many students learn at SEI. It’s exciting for the staff to watch the students take initiative to publicly thank and provide encouragement to their teachers. American poet and author Maya Angelou once said that “People may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” This statement sums up the SEI teaching staff well, as they have worked hard in the classroom to build relationships and encourage each student at SEI.

Giáo viên của chúng tôi và một số nhân viên hỗ trợ sẽ bay về nhà vào sáng mai. Bởi vì các giáo viên sẽ không tham dự Tuần học tập du lịch, rất nhiều học sinh đã nói lời cảm ơn, chụp ảnh cùng với giáo viên trước khi tạm biệt. Thể hiện lòng biết ơn là một kỹ năng quan trọng mà nhiều học sinh của đã học được tại SEI. Thật thú vị khi các giáo viên của chúng tôi được chứng kiến các học sinh chủ động cảm ơn công khai và có những lời khuyến khích giáo viên của mình. Một nhà nhà thơ người Mỹ Maya Angeline từng nói rằng: “Mọi người có thể quên những gì bạn nói, nhưng họ sẽ không quên cảm giác mà bạn mang lại cho họ.”. Câu nói này có thể tóm tắt những gì đội ngũ giảng viên của SEI mang lai cho học sinh, vì họ đã làm việc chăm chỉ từng ngày trong lớp học để xây dựng những mối quan hệ và khuyến khích mỗi học sinh tại SEI.

Celebrating Accomplishments

表示感谢

Tôn vinh các thành tựu

At this evening’s celebration of learning, we at SEI were proud to present many students with special honors to recognize their achievements and contributions to our community. Mr. Gerard Cruz, our principal, presented many special awards with the help of the teaching staff. We also were grateful to hear from several articulate and inspiring students about their experience and learning. It was, all in all, a special night full of joy for our students!

As a reminder for parents, students will have access to their cell phones while traveling to use responsibly for capturing pictures while traveling and to take part in our Active Learning Travel Week research and competitions. 

在今晚的学习庆祝活动中,我们SEI很自豪地为许多学生提供特殊荣誉,以表彰他们的成就和对他人的贡献。我们校长Gerard Cruz先生在教学人员的帮助下颁发了一些特别奖项。我们也很高兴听到几位表达和鼓舞人心的学生的经历和学习。总而言之,这是一个充满欢乐的特殊之夜!

作为对家长的提醒:学生可以在旅行时使用手机拍照并参加我们的主动学习游学周研究和比赛。

Tối nay trong lễ tôn vinh các thành tựu trong học tập, SEI tự hào dành vinh dự đặc biệt cho nhiều học sinh để được ghi nhận những thành tựu và đóng góp cho cộng đồng của các con. Hiệu trưởng SEI, thầy Gerard Cruz và đội ngũ giáo viên đã trao tặng nhiều giải thưởng cho học sinh. Chúng tôi rất vui khi được chứng kiến những điều hạnh phúc và ý nghĩa mà học sinh đã được học tập, trải nghiệm. Hơn tất cả, đây là một đêm đặc biệt tràn đầy niềm vui!

Lời nhắc dành cho phụ huynh, học sinh sẽ có quyền truy cập điện thoại di động khi đi du lịch để học cách sử dụng có trách nhiệm trong việc  chụp ảnh khi đi du lịch và tham gia vào các cuộc thi trong Tuần học tập du lịch của chúng tôi.

Excellence in Creative Writing: Joyce Wang

Excellence in Public Speaking: Joey Wang

Excellence in History: Crystal Ke

Excellence in Science: Nicole Shang

Excellence in Math: Henry Yao

Excellence in Athletics: Terry Luu

Excellence in Life Skills: Jane Wang

Excellence in Robotics: Frank Bui

Excellence in Engineering: Shawn Xiao

Excellence in Drama & Performance: Jason Li

Positive Attitude & Effort: Eddy Liulin

Excellence in Leadership: Jessica Zhao

Excellence in Collaboration: Morales Ajcalon

Excellence in Perseverance: David Li

Excellence in Service: Naledi Thom

Excellence in Improved Confidence: Andrew Wu

SEI Excellence Award:

 • Tiger Bu
 • Fairy Hu
 • Chandler Peng
 • Evan Wei
 • Joie Xu
 • Jerry Lin
 • Aliya Guo
 • Jack Pham
 • Kevin Zhang
 • Vivian Luo

Giải xuất sắc Viết sáng tạo: Joyce Wang

Giải xuất sắc thuyết trình trước đám đông: Joey Wang

Giải xuất sắc môn Lịch sử: Crystal Ke

Giải xuất sắc môn khoa học: Nicole Shang

Giải xuất sắc môn Toán: Henry Yao

Giải vận động viên xuất sắc: Terry Luu

Giải xuất sắc môn kĩ năng sống: Jane Wang

Giải xuất sắc môn Robotics: Frank Bui

Giải xuất sắc môn cơ khí: Shawn Xiao

Giải xuất sắc môn kịch nghệ và diễn xuất: Jason Li

Giải thưởng thái độ tích cực và nỗ lực: Eddy Liulin

Giải xuất sắc với vai trò lãnh đạo: Jessica Zhao

Giải xuất sắc về khả năng hợp tác: Morales Ajcalon

Giải xuất sắc về sự kiên trì: David Li

Giải xuất sắc về phục vụ cộng đồng: Naledi Thom

Giải xuất sắc về cải thiện sự tự tin: Andrew Wu

Giải xuất sắc trong tuần):

 • Tiger Bu
 • Fairy Hu
 • Chandler Peng
 • Evan Wei
 • Joie Xu
 • Jerry Lin
 • Aliya Guo
 • Jack Pham
 • Kevin Zhang
 • Vivian Luo

创意写作奖: Joyce Wang

公开演讲奖: Joey Wang

历史奖: Crystal Ke

科学奖: Nicole Shang

数学奖: Henry Yao

体育奖: Terry Luu

生活技能奖: Jane Wang

机器人学奖: Frank Bui

工程学奖: Shawn Xiao

喜剧表演奖: Jason Li

积极与努力奖: Eddy Liulin

领导力奖: Jessica Zhao

协作能力奖: Morales Ajcalon

毅力奖: David Li

服务奖: Naledi Thom

自信心奖: Andrew Wu

SEI卓越奖:

 • Tiger Bu
 • Fairy Hu
 • Chandler Peng
 • Evan Wei
 • Joie Xu
 • Jerry Lin
 • Aliya Guo
 • Jack Pham
 • Kevin Zhang
 • Vivian Luo

Every day during SEI, you will receive a Daily Update by email informing you of what took place throughout the day at SEI – we will share photos, highlight stories, and feature video clips. We hope you look forward to hearing about what is going on daily at SEI! If you would like us to add an email address to the distribution list, please respond to this email.

在SEI期间, 每天,您都会收到一封每日更新,我们会通过电子邮件告知您SEI全天发生的事情 – 我们将分享照片,故事和一些视频剪辑。我们希望您每天期待听到SEI发生的事情!如果您希望我们在分发列表中添加您的电子邮件地址,请回复此电子邮件。

Mỗi ngày trong quá trình diễn ra SEI, bạn sẽ được cập nhật hàng ngày bằng cách nhận dược email thông báo về những gì diễn ra trong suốt cả ngày tại SEI – Chúng tôi sẽ chia sẻ ảnh, câu chuyện nổi bật và các video clip về những gì đang diễn ra hàng ngày tại SEI! Nếu bạn muốn chúng tôi thêm địa chỉ email vào danh sách phân phối, vui lòng trả lời email này.

The Daily Update will also be published on our SEI WeChat subscription account. Subscribe to the account to receive the articles in your Official Accounts feed on WeChat.

每日更新也将在我们的SEI微信订阅帐户上发布。点击关注该帐户以接收微信官方账号中的文章。